62 mm  uppuv ~ 5,0g, konksud BKK 1X  nr.8
 63 mm  uppuv ~ 5,3g, konksud BKK 1X  nr.8